Cecyliada 2015

Jest to spotkanie z piosenką religijną, którego nazwa wywodzi się od imienia świętej Cecylii – męczennicy, patronki muzyków i śpiewu kościelnego, której wspomnienie liturgiczne obchodzimy 22 listopada.

R E G U L A M I N

I. ORGANIZATORZY

  • Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie
  • Oratorium im. św. Jana Bosko przy Bazylice NSJ w Warszawie
  • Teatr ORATORIUM

II. PATRONAT HONOROWY

  • Proboszcz ks. Edmund Modzelewski sdb

III. CELE PRZEGLĄDU

  1. popularyzacja wartości chrześcijańskich
  2. prezentacja umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego wykonawców
  3. upowszechnianie znanych i mniej znanych utworów muzyki religijnej
  4. prezentacja nowych, autorskich pieśni oraz starych w nowych aranżacjach
  5. konfrontacja osiągnięć artystycznych dzieci i młodzieży
  6. doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
  7. twórcza wymiana doświadczeń muzycznych i nawiązywanie współpracy między zespołami

IV. MIEJSCE I TERMIN PRZEGLĄDU

  • I Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej „CECYLIADA” odbędzie się 21 listopada 2015 r. w sali teatralnej Oratorium im. św. Jana Bosko przy Bazylice NSJ, ul Kawęczyńska 53, Warszawa. Początek przesłuchań o godz. 14.00.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. przegląd ma charakter konkursu
  2. uczestnikami przeglądu mogą być soliści i zespoły wokalne w trzech kategoriach wiekowych – dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna (osoby dorosłe mogą wystąpić poza konkursem, po uzgodnieniu z Organizatorem)
  3. warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: Oratorium im. św. Jana Bosko przy Bazylice NSJ w Warszawie, ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „CECYLIADA”
  4. zgłoszenie powinno zawierać: nazwę zespołu lub imię, nazwisko i wiek wykonawcy, tytuł i autora/ów piosenki, kontakt mailowy i numer telefonu do opiekuna wykonawcy
  5. zgłoszenia można również wysłać drogą elektroniczną na adres: oratorium.waw@gmail.com
  6. zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 października 2015 r.
  7. ilość uczestników przeglądu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia

VI. ZASADY OGÓLNE PRZEGLĄDU

  1. we wszystkich kategoriach piosenki powinny być dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych uczestników
  2. uczestnicy wykonują na żywo jeden utwór o tematyce religijnej
  3. czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 4 minut
  4. utwory mogą być wykonywane w języku polskim lub obcym
  5. uczestnicy konkursu śpiewają do półplaybacku (podkładu muzycznego) nagranego we własnym zakresie na płycie CD
  6. nie dopuszcza się możliwości wykorzystania pełnego playbacku (podkład wraz z wokalem)
  7. dopuszcza się możliwość własnego akompaniamentu na żywo lub śpiewu a capella

VII. JURY

  1. konkurs oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów
  2. obrady Jury są tajne
  3. Jury konkursu oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację, poziom warsztatu wykonawczego, stopień trudności utworów, wizerunek sceniczny i ogólny wyraz artystyczny
  4. zespoły będą oceniane w kategoriach: schole dziecięce i zespoły młodzieżowe
  5. soliści będą oceniani w kategoriach: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
  6. przyznana zostanie nagroda specjalna za nową piosenkę
  7. skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu

VIII. NAGRODY

  1. o podziale nagród decyduje Jury
  2. laureaci Przeglądu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora
  3. wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz zostaną wymienieni w relacji, która ukaże się po „CECYLIADZIE” na stronie internetowej naszego Oratorium

IX. INNE POSTANOWIENIA

  1. Przegląd zakończy ogłoszenie werdyktu Jury o godz. 18.00
  2. uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny
  3. Organizator nie pobiera żadnych opłat akredytacyjnych
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz w przebiegu Przeglądu
  5. dodatkowe informacje można otrzymać pod nr tel. 604994060